Asikkalan Tekojäärata Oy (y-tunnus 1078368-6)

Asikkalantie 16, 17200 VÄÄKSY

 

 

Ylimääräinen yhtiökokous

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

 

 

Aika 2.12.2023 klo 13.00

 

Paikka Asikkalan kunnanvirasto, Rusthollintie 2, 17200 VÄÄKSY

 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

 

 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

 

 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

 

Kokouskutsu 2.12.2023 kokoukseen on julkaistu Asikkalan Tekojäärata Oy:n internet-sivuilla http://vaaksynjaahalli.fi 26.10.2023 sekä lähetetty kirjallisena postitse tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

 

Yhtiön tilinpäätös 1.6.2022 – 31.5.2023 on julkaistu 26.10.2023 yhtiön internet-sivuilla. Muita osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n tarkoittamia asiakirjoja yhtiöllä ei ole.

 

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

 

5. YHTIÖN SELVITYSTILAAN ASETTAMINEN

 

Osakeyhtiölain 20 luvun 3 §:n mukaan:

”Yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Päätös on tehtävä 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä.

Kokouskutsusta sekä kokousasiakirjoista, niiden nähtävänä pitämisestä ja lähettämisestä säädetään 5 luvun 18–22 §:ssä. Kutsu selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pidempää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta. Kutsu on sen lisäksi, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään, lähetettävä kirjallisena jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.”

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaan:

”Jos päätös on tehtävä määräenemmistöllä, yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.”

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 18 §:n 1 momentin mukaan:

” Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.”

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n 3 momentin mukaan:

” Jos yhtiöjärjestyksen mukaan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on päätöksen tekeminen kahdessa yhtiökokouksessa, kutsua jälkimmäiseen kokoukseen ei saa toimittaa ennen kuin ensimmäinen kokous on pidetty. Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa tehty päätös.”

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 20 §:n 2 momentin mukaan:

” Jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä kirjallinen kutsu, jos kokouksessa käsitellään esim. yhtiön asettamista selvitystilaan koskevassa 20 luvun 3 §:n 2 momentissa ja selvitystilan jatkamista koskevassa 20 luvun 18 §:n 1 momentissa.”

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaan:

” Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. Kokousasiakirjat on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle osakkeenomistajalle, jos asiakirjoja ei voi ladata ja tulostaa yhtiön internetsivuilta.

Jos päätös koskee esim. yhtiön asettamista selvitystilaan, eikä kokouksessa käsitellä tilinpäätöstä, 1 momentissa säädetty koskee myös:

1) viimeistä tilinpäätöstä, toimintakertomusta ja tilintarkastuskertomusta;

2) viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen mahdollisesti tehtyä varojen jakoa koskevaa päätöstä;

3) viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laadittuja osavuosikatsauksia; sekä

4) hallituksen selostusta tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.”

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 22 § koskee vain pörssiyhtiöitä.

 

Osakeyhtiölain 20 luvun 9 §:n mukaan:

” Kun tehdään päätös selvitystilasta, on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan tilalle.”

 

Päätösehdotus: Varsinainen yhtiökokous 14.10.2023 päättänyt esittää yhtiön asettamista selvitystilaan, koska yhtiöllä ei ole hallitusta. Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi ei ole kukaan antanut suostumusta. Yhtiökokous totesi nykyisen hallituksen jäsenten toimikauden päättyneeksi.

 

Yhtiökokouksessa 14.10.2023 merkittiin myös tiedoksi Asikkalan rakennustarkastajan 10.10.2023 antama määräys Vääksyn jäähallin käyttökiellosta 11.10.2023. Tämä asettaa yhtiön toiminnan jatkamiselle merkittävän uhan.

 

Valitaan yhtiölle yksi selvitysmies hallituksen ja toimitusjohtajan tilalle.

 

 

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN